STATUTTER VEDTATT I MØTE I PROTOKOLL- OG KONSTITUSJONSKOMITÉEN 1. JUNI 2006

 

1.      Beskrivelse og grunnleggende forutsetning for deltakelse i Tiltaket

1.1.   The Ironing Man er et Tiltak UA, forbeholdt herrer med sterk vilje og ditto svak evne. Tiltaket er ikke til hinder for at andre kjønn og barn iverksetter et tilsvarende tiltak, forutsatt at dette tids- og lokasjonsmessig ikke kommer i konflikt med Tiltaket. Det annet kjønn oppmuntres generelt til å påta seg funksjonær- og forskjønnelsesoppgaver i forbindelse med Tiltaket.

1.2.   Som forutsetning for deltakelse i Tiltaket må man fullt ut tilfredsstille bestemmelsene i statuttene, samt erlegge de til enhver tid fastsatte sportler. Sportlene fastsettes fakultativt av The Mindless Management.

 

2.      Formål

2.1.   The Ironing Man er et allmennyttig Tiltak som har til hensikt å sikre herrers anledning til fysisk utskeielse langt utover konstitusjonsmessige rammer, kombinert med systematisk kjemisk indusert restitusjon. Tiltaket ønsker å forebygge forstoppelse.

2.2.   Tiltaket retter en takk til Einar Gerhardsen.

2.3.   Tiltaket har aldri anerkjent Pol Pot.
 

3.      Tiltakets høye beskyttere

3.1.   Keith Richards

3.2.   Harry Kure

3.3.   Knud Knudsen

3.4.   Otto von Porat

3.5.   Gammel Opland

3.6.   Johnny Weismüller

3.7.   Marlene Dietrich

3.8.   Ben Johnson
 

4.      Organisatoriske bestemmelser

4.1.   Organer

4.1.1.      Mindless Management er Tiltakets utøvende organ. Organet er tillagt diktatoriske fullmakter og styrer Tiltaket etter eget forgodtbefinnende

4.1.2.      Protokoll- og konstitusjonskomité er Tiltakets lovgivende og dømmende organ. Komiteen møtes minimum to ganger per år hvor høstsamlingen skal omhandle evaluering av lovligheten ved Tiltaket samt behandle eventuelle tvister eller fortolkingsspørsmål knyttet til Tiltakets lovgivning. Vårsamlingen skal omhandle eventuelle endringer i Tiltakets lovgivning.

4.1.3.      Sekretariat. Pamela er ansatt på livstid. Hun deltar på alle møter i Mindless Management og Protokoll- og konstitusjonskomiteen, såfremt møtene foregår bak lukkede dører.

4.2.   Valg

4.2.1.      Alle Tiltakets organer utpekes udemokratisk av organene selv.

 

5.      Den idrettslige del

5.1.   Mindless Management er forpliktet til å arrangere forberedende aktiviteter til Tiltaket, herunder trening og gjennomkjøring av forutsetningene for Tiltaket. Denne regel er deklaratorisk.

5.2.   Det konkurreres i kombinert idræt, moderne benevnt som Triatlon, hvor totaliteten av følgende grener inngår:

5.2.1.      Svømming 700 meter

5.2.2.      Sykling 20 kilometer

5.2.3.      Løping 5 kilometer

5.2.4.      Stelle hjemme

5.2.5.      om lag

5.3.   Deltakernes plikter og rettigheter

5.3.1.      Deltakerne tilpliktes å delta med maksimal innsats under alle Tiltakets fire disipliner, herunder delta i den delen av Tiltaket som er beskrevet i punkt 6.

5.3.2.      Doping er tillatt under gjennomføring av Tiltakets punkt 5 og påbudt under gjennomføring av Tiltakets punkt 6.

5.3.3.      Deltakerne tilpliktes å grundig sette seg inn i og vedta Tiltakets statutter.

5.4.   Diskvalifikasjon og eksklusjon

5.4.1.      Unnlatelse av å ikke fullt ut etterfølge enhver regel i disse statutter vil automatisk føre til diskvalifikasjon for inneværende års Tiltak samt eksklusjon fra ethvert fremtidig.

5.4.2.      Etter skriftlig søknad kan Mindless Management dispensere fra regelen i statuttenes punkt 5.4.1.

5.5.   Klasser

5.5.1.      Tøff L

5.5.2.      Pingle

5.6.   Kunngjøring

5.6.1.      Deltakere som stiller i klasse pingle, vil få sitt navn offentliggjort i Asker og Bærums Budstikke.

5.7.   Premie

5.7.1.      1. premie er et vandrejern. Dette tildeles årets vinner, som skal gi jernet innen 1. juni påfølgende år i retur til Mindless Management.

5.7.2.      Klassepremier utdeles etter Mindless Managements eget forgodtbefinnende.

5.8.   Protester

5.8.1.      Protester innleveres skriftlig senest tre timer etter start av det Tiltaket det protesteres overfor. Protesten skal utferdiges i tre likelydende eksemplarer og leveres Protokoll- og konstitusjonskomiteen. Protesten skal medfølges av minimum fem sigarer av anerkjent merke og kvalitet. Ekte, håndrullede havannesere blir fortrukket.

5.8.2.      Tas gjennomgående ikke til følge

5.8.3.      Behandles fortløpende av Protokoll- og konstitusjonskomiteen.

5.8.4.      Protesten blir opplest og avgjørelsen av den blir deklarert under gjennomføringen av Tiltakets punkt 6.
 

6.      Den sosiale del

6.1.   Tiltaket omfatter sosiale utskeielser i strengt lukkede rom.

6.2.   Menyen er fårikål. Denne regel er deklaratorisk.

6.3.   Det skal serveres uanede mengder aquavit. Deltakerne er forpliktet til selv å medbringe sitt øl.

6.4.   Skulle noen deltager henfalle til knurraktighet, beruselse eller støyende sang, skal denne noen ganger irettesettes. Viser dette seg ikke å hjelpe, skal denne deltager utvises, og en annen tas inn i dennes sted. Denne regel vil bli praktisert med liberalitet.

6.5 Ingen drikk bør gives tilbakevirkende kraft

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now